Dozór elektroniczny

DOZÓR ELEKTRONICZNY A KORONAWIRUS


Ważna zmiana

Na mocy noweli z dnia 31 marca 2020 r. (D.U. z 2020 r. poz. 568) tzw. ustawy o COVID-19 zwiększono dostęp do możliwości odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Od 31 marca 2020 r., o dozór elektroniczny może się starać osoba wobec której orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 1 roku i 6 miesięcy (Przed nowelizacją w wymiarze nieprzekraczającym 1 roku).

Pozostałe warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego pozostają bez zmian. Z tym jednak zastrzeżeniem, że nowela ta ma na celu redukcję zagrożenia epidemicznego w polskich jednostkach penitencjarnych (czytaj, Sądy częściej będą się przychylać do udzielenia zezwolenia).

Wniosek o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego  wraz z uzasadnieniem i załącznikami składa się do Sądu Penitencjarnego (właściwy Wydział Sądu Okręgowego) w okręgu którego znajduje się miejsce stałego pobytu skazanego.

Wniosek ten nie podlega opłacie.

Ważne: złożenie wniosku nie wstrzymuje postępowania w przedmiocie wykonania wyroku .

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa karnego (od porady prawnej, poprzez sporządzenie pism, wniosków, środków zaskarżenia, na reprezentacji przed organami wymiaru sprawiedliwości kończąc).