nietrzeźwy kierujący, jazda po pijanemu

Jazda po alkoholu – nietrzeźwy kierujący – kontrola drogowa


Stan nietrzeźwości – przestępstwo – art. 178a k.k.

Stan nietrzeźwości (def. legalna art. 115 § 16 k.k.)

  • powyżej 0,25 mg alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza
  • powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi

Stan po użyciu alkoholu – wykroczenie – art. 87 k.w.

Stan po użyciu alkoholu – (def. legalna art. 46 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

  • od 0,1 do 0,25 alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza
  • od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi

Obowiązek zatrzymania prawa jazdy

W tego typu sytuacjach, funkcjonariusz Policji ma obowiązek fizycznie zatrzymać – za pokwitowaniem – prawo jazdy (art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy prawo o ruchu drogowym).

Później następuje prawne zatrzymanie prawa jazdy – postanowienie w tym zakresie wydaje Prokurator w terminie 14 dni od otrzymania prawa jazdy (art. 137 ust 1 ustawy prawo o ruchu drogowym).

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które należy złożyć do Sądu Rejonowego za pośrednictwem Prokuratora w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Złożenie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne.

Brak dokumentu prawa jazdy podczas kontroli

Brak dokumenty prawa jazdy podczas kontroli – powoduje tyle i aż tyle, że nie ma co fizycznie zatrzymać.

Konsekwencją nieposiadania w trakcie kontroli – przy sobie – dokumentu prawa jazdy jest – póki co – popełnienie wykroczenia (art. 95 kodeksu wykroczeń w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym ). Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem, może zostać nałożony mandat karny w wysokości 50 zł.  (Rozporządzenie prezesa rady ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń – pozycja 189).

Dokumentowanie przebiegu kontroli drogowej

Z badania trzeźwości sporządza się:

– notatkę urzędową oraz zapis w notatniku służbowym (notatka urzędowa to relacja policjantów z miejsca zdarzenia – może zawierać między innymi oświadczenia kierowane wobec funkcjonariuszy przez badanego),

–  protokół z przebiegu badania stanu trzeźwości, którego załącznik stanowi wydruk z urządzenia za pomocą którego wykonano badanie.

Dokumenty te (w szczególności protokół) stanowią istotne dowody w późniejszym postępowaniu.

Oświadczenia badanego

W protokole z przebiegu badania stanu trzeźwości znajduje się również rubryka: „Badany oświadczył, że w ciągu ostatnich 24 godzin spożywał:

Zgodnie z zasadą: nemo se ipsum accusare tenetur – osoba podejrzana – a taką się staje w przypadku pozytywnego wyniku badania, nie ma obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Co oznacza, że nie trzeba składać ww. oświadczenia.  

W przypadku powzięcia wątpliwości co do urządzenia, pomiaru, bądź samego badania, zasadnym będzie zażądać przeprowadzenia badania krwi na obecność alkoholu. Ustawa nie uzależnia możliwości żądania badania krwi od powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, jednakże tego typu sytuacja będzie najczęstsza.

Inne czynności na miejscu zdarzenia

Policja zabezpiecza jeszcze protokolarnie samochód – najczęściej jest to oświadczenie o oddaniu samochodu – za zgoda kierującego – do dyspozycji innej osoby (protokół przyjęcia samochodu na przechowanie), a także wręcza wezwanie do stawiennictwa we właściwym miejscowo komisariacie Policji. W wyjątkowych przypadkach zatrzymuje podejrzanego np. celem wdrożenia postępowania przyśpieszonego.

Na każdym etapie postępowania, osobie podejrzanej przysługuje prawo do kontaktu – w dostępnej formie – z adwokatem np. telefonicznie.

Adwokat Jarosław Cmok, świadczy pomoc prawną na terenie woj. śląskiego, w szczególności: Katowic, Gliwic, Pilchowic, Knurowa, Zabrza, Rybnika.