Jazda po alkoholu (stan nietrzeźwości) lub pod wpływem środka odurzającego a WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO


Prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwo (powyżej 0,25 mg) lub pod wpływem środka odurzającego (np. marihuany) może stanowić przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2 (dwóch).

Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

1. Czyn zabroniony zagrożony jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat,

2. sprawca ma czystą kartę karną (brak skazań za przestępstwo umyślne),

3. okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości,

4. wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,

5. postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Pierwsze dwie przesłanki nie podlegają ocenie (choć czasami w karcie karnej znajduje się skazanie, które uległo już zatarciu), lecz kolejne z przesłanek są wysoce ocenne. Co oznacza, że sposób ich zaprezentowania przed Sądem (ewentualnie Prokuratorem) będzie miał duży wpływ na możliwość uzyskania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie.

Jak wynika, pierwsza przesłanka (pkt 1) został spełniony, albowiem czyn zabroniony z art. 178a § 1 k.k. zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

Pozostałe przesłanki (poza niekaralnością za przestępstwo umyślne) podlegają wykazaniu w toku postepowania karnego – tak naprawdę przez adwokata. Z praktyki wiadomym jest, że organy ścigania wykazują wyłącznie negatywne okoliczności.

Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania

Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Najważniejsze z nich przedstawię poniżej:

  • brak skazania za przestępstwo umyślne,
  • możliwość (sąd może, a nie musi) orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów do lat 2,
  • możliwość (sąd może, a nie musi) orzeczenia świadczenia pieniężnego.

Z powyższego zestawienia najbardziej istotna jest kwestia orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku, albowiem tylko wtedy unikniemy konieczności przystąpienia do ponownego egzaminu na prawo jazdy (art. 49 ust. 1 pkt 3b ustawy o kierujących pojazdami).  

Art. 49 ust. 1 pkt 3b ustawy o kierujących pojazdami:

Sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok.

W przypadku skazania, Sąd ma obowiązek orzec:

  • zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata (co oznacza, że trzeba ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy). Górna granica zakazu wynosi 15 lat,
  • świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5 000 (pięć tysięcy) zł.

Reasumując, jeżeli wina i okoliczności czynu nie budzą wątpliwości adwokata (nie organów ścigania) warto starać się o warunkowe umorzenie postępowania.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa karnego (od porady prawnej, poprzez sporządzenie pism, wniosków, środków zaskarżenia, na reprezentacji przed organami wymiaru sprawiedliwości kończąc).

Adwokat Jarosław Cmok, świadczy pomoc prawną na terenie woj. śląskiego, w szczególności: Katowic, Gliwic, Pilchowic, Knurowa, Zabrza, Rybnika.