kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem w dobie Covid-19


Covid-19 nie stanowi uzasadnienia do ograniczenia bądź pozbawienia kontaktów rodzica z dzieckiem. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Sprawiedliwości – poniżej link do strony:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/realizacja-sadowych-postanowien-o-kontaktach-z-dziecmi

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów (art. 113 § 1 k.r.o.).

Na kontakty z dzieckiem składają się następujące elementy:

  • kontakty bezpośrednie (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu), bezpośrednie porozumiewanie się,
  • kontakty pośrednie (utrzymywanie korespondencji, porozumiewania się na odległość – wirtualna wizyta, prawo do informacji).

Skutki naruszenia prawa do kontaktów.

Podnieść należy, że to na rodzicu sprawującym bieżącą pieczę nad dzieckiem (rodzicu, u którego dziecko przebywa) spoczywa obowiązek przygotowania dziecka do kontaktu z drugim rodzicem. Rodzic ten winien pielęgnować więź dziecka i rodzica, z którym dziecko nie zamieszkuje, tym samym zasadniczym obowiązkiem tego pierwszego jest dbanie o kontakty dziecka z drugim z rodziców. Uniemożliwianie utrzymania właściwego kontaktu między rodzicem a dzieckiem narusza interes małoletniego (ale również drugiego z rodziców) i może stanowić przyczynę uzasadniającą zmianę prawomocnego postanowienia regulującego wykonywanie władzy rodzicielskiej.

W omawianym kontekście, prawo do kontaktów rodzica z dzieckiem i odwrotnie stanowi prawo podmiotowe (więź rodzicielska), które może podlegać ochronie na gruncie przepisów o ochronie dóbr osobistych (art. 448 w zw. z art. 24 § 1 w zw. z art. 23 KC), niezależnie od innych przepisów.

Kolejną możliwość daje art. 59815 k.p.c., który pozwala wszcząć postępowanie w przedmiocie wykonywanie kontaktów z dzieckiem. Polega ono na sformułowaniu najpierw zagrożenia (w przypadku niewykonywania albo niewłaściwego wykonywania obowiązków wynikających z orzeczenia albo ugody), a następnie nakazu zapłaty tzw. sumy przymusowej stanowiącej dolegliwość finansową dla rodzica nadużywającego władzy rodzicielskiej.

Reasumując, pomijając aspekty moralne, przeszkadzanie w kontaktach rodzica z dzieckiem stanowi nadużycie władzy rodzicielskiej rodzica z którym dziecko na stałe przebywa, co może skutkować dotkliwymi karami finansowymi, a nawet ingerencją w regulacje dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej (np. jej ograniczenia).

Adwokat Jarosław Cmok, świadczy pomoc prawną na terenie woj. śląskiego, w szczególności: Katowic, Gliwic, Pilchowic, Knurowa, Zabrza, Rybnika.