SDE, Dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego odbywającego karę w systemie dozoru elektronicznego – SDE


Skazany odbywający karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

PODSTAWA PRAWNA  

Art. 43ln Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997 Nr 90, poz. 557, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 523)

§ 1. O warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego orzeka na posiedzeniu sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany posiada miejsce stałego pobytu.

§ 2. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie może złożyć również sądowy kurator zawodowy.

§ 3. Udzielając warunkowego przedterminowego zwolnienia, sąd uchyla zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

§ 4. Udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia nie jest dopuszczalne wobec skazanego, który odbywa w systemie dozoru elektronicznego zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

§ 5. W razie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia stosuje się odpowiednio przepisy art. 43zac § 1 i art. 43zad.

PRZESŁANKI

Analogiczne jak dla innych kar.

Przesłanka formalna – odbycie określonej części kary (1/2 orzeczonej kary, przy recydywie 2/3 orzeczonej kary). Multirecydywa (recydywa wielokrotna) art. 64 § 2 k.k. – nie znajduje zastosowania, bo nie można udzielić zgody na SDE (patrz art. 43la § 1 pkt 1 k.k.w.).

Przesłanka materialna – pozytywna prognoza kryminologiczna.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Właściwym będzie Sąd Penitencjarny (a więc Sąd Okręgowy) w którego okręgu skazany posiada miejsce stałego pobytu. Najczęściej będzie to Sąd, który udzielał SDE.

OKRES PRÓBY

Warunkowe przedterminowe zwolnienie udzielane jest na okres próby.

W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat (art. 80 § 1 k.k.).  

Oznacza to, że w określonym przez sąd czasie Skazany musi przestrzegać porządku prawnego. Jeżeli natomiast nie stosowałby się do przepisów prawa wtedy sąd może odwołać warunkowe zwolnienie.

UZNANIE KARY ZA ODBYTĄ

Jeżeli w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia (Art. 82 § 1 k.k.).

REASUMUJĄC, z uwagi na stosowany przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu okres próby,
a co za tym idzie, czas potrzebny do uznanie kary za odbytą (minimum 2 lata i 6 miesięcy od udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia) warto rozważyć, czy korzystniej nie będzie odbyć całej kary w systemie SDE (wykonanie kary równa się jej odbycie).

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa karnego (od porady prawnej, poprzez sporządzenie pism, wniosków, środków zaskarżenia, na reprezentacji przed organami wymiaru sprawiedliwości kończąc).

Adwokat Jarosław Cmok, świadczy pomoc prawną na terenie woj. śląskiego, w szczególności: Katowic, Gliwic, Pilchowic, Knurowa, Zabrza, Rybnika.