Koronawirus a wakacje

Koronawirus a wakacje – odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej


Koto może odstąpić od umowy ?

Osoby który zawarły umowę o świadczenie usług turystycznych z biurem podróży. W tym wypadku najczęściej będzie to zgłaszający.

Kiedy można odstąpić od umowy ?

W każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Jak można odstąpić od umowy ?

Na piśmie. W przypadku umów zawieranych za pośrednictwem Internetu, należy wysłać na adres e-mail wskazany przez organizatora np. w Tui będzie to adres: obsluga@tui.pl Przy czym, z uwagi na podejmowane przez biura podróży czynności, przed wysłaniem oświadczenia należy sprawdzić, czy powyższy adres jest właściwy, aby później biuro podróży nie kwestionowało momentu, jak i faktu dojścia oświadczenia o odstąpieniu do jego wiadomości.

Ważne jest aby takie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesłać z adresu e-mail za pomocą którego usługa została zamówiona. Z ostrożności procesowej warto również takie oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożyć na piśmie bezpośrednio w biurze podróży.

Co powinno zawierać oświadczenie o odstąpieniu od umowy?

– tytuł „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej nr rezerwacji ………”.

Przykładowo, treść może być zredagowana w następujący sposób:

„Oświadczam, że zgodnie z art.  47 ust. 4  Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 548) odstępuję od umowy nr rezerwacji ………… zawartej dnia ……………….. dotyczącej umowy (wpisujemy nazwę z umowy) np. umowy o usługę turystyczną w miejscowości …. w okresie od .. do. Zgłaszający ……

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr. ….

Data i podpis.

W przypadku e-maila dowodem, kto nadał (jest e-mail, który musi być tożsamy z tym z którego nastąpiło zamówienie, co pozwoli na identyfikację, oraz data przesłania e-maila na wskazany przez biuro podróży adres e-mail.

Warto również uzasadnić ww. odstąpienie. Pamiętając, że „Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego”,

W art. 4 pkt 15 ustawy znajduje się definicja legalna nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Należy przez nie rozumieć „sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania”. W motywie 31 preambuły dyrektywy 2015/2302 wskazano, że nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności mogą obejmować, na przykład, „działania wojenne, inne poważne problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne, takie jak powodzie lub trzęsienia ziemi, lub warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o udział w imprezie turystycznej”.

W mojej ocenie skutki wywołane przez koronawirusa w danym miejscu podróży także mogą zostać objęte zakresem tej definicji. Przy czym ze zrozumiałych przyczyn (obawa grożącej upadłości) organizator imprezy będzie inaczej postrzegał zwrot nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

Na to nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na dochowanie należytej staranności, a także należytego udokumentowania odstąpienia od umowy na wypadek sporu sądowego.

Reasumując, gdy podjęliśmy decyzję, że nie będziemy w danym czasie i okolicznościach korzystać z usługi (imprezy) turystycznej to należy przed jej rozpoczęciem w należyty sposób od niej odstąpić, udokumentować ten fakt na potrzeby późniejszego postępowania sądowego.

Uczulam również na możliwe wprowadzanie w błąd we wszelkiego rodzaju rozmowach telefonicznych z przedstawicielami biura podróży odnośnie do swoich uprawnień, np. sugerowanie, aby złożył pan/pani rezygnację itp. Wbrew pozorom sformułowanie rezygnacja, a odstąpienie mają istotne znaczeń na etapie późniejszego dochodzenia roszczeń.

Powodzenia w tych trudnych czasach.

Adwokat Jarosław Cmok, świadczy pomoc prawną na terenie woj. śląskiego, w szczególności: Katowic, Gliwic, Pilchowic, Knurowa, Zabrza, Rybnika.